• Statutter for Syre Båtforening

 • Ethvert medlem plikter å sette seg inn i å være oppdatert på evt. endringer gjort av årsmøte.

 • Båtforeningens formål er: Å skape et godt miljø blant båtfolk, få samlet småbåtene i en god havn og ikke oppta unødig kaiplass for annen sjøtrafikk.
 • Foreningens styre består av formann, nestformann, sekretær, kasserer samt inntil 5 styremedlemmer som blir valgt inn av årsmøtet for 2. år om gangen.
 • Leie av båtplass betinger medlemskap i Syre Båtforeningen. Medlemmer som får tildelt båtplass plikter å betale et engangsinnskudd, samt en årlig avgift for brygge, utligger og eventuelt strøm, som årsmøte fastsetter størrelsen på. Se prisliste.
 • Båtene skal fortøyes forsvarlig og benytte strekkdempere med 2. solide fortøyninger forut, 2. akter og spring hver side slik at den ligger midt mellom båtfestene. Hver båt skal ha fendere på hver side slik at naboens båt ikke skades på noen måte av eksosrør etc. Båteieren er ansvarlig for alt fortøynings og fenderutstyr og at båten er skikkelig fortøyd.
 • Syre Båtforening er ikke ansvarlig for noe som helst skade som blir påført båter ved uvær, under sjøsetting, manøvrering, fortøyning eller lagring i båthavn.
 • Enhver båteier har å godta den båtplassen han blir anvist av styret som også kan forlange at båten kan flyttes til annen båtplass for en bedre utnyttelse av båthavn.
 • Båthavnens opplagsplasser, parkeringsplasser og havneområde for øvrig skal ikke på noen måte tilsmusses. Utstyr som teiner, garn, joller etc. skal ikke legges på bryggene, HOLD ORDEN.
 • Båtplassen kan sies opp av begge parter, ved oppsigelse av båteier, plikte foreningen innen 1. år. å tilbakebetale den rettsmessige del av gjenstående innskudd, som blir nedskrevet med 1/10. pr. år. fra og med 1996. Det gis ikke renteutbytte av innskudd.
 • Båtplass som ikke blir benyttet av leietaker, kan fremleies av båtforeningen til 3. person etter avtale. 
  Båteier plikter å informere styret innen en måned dersom båtplassen ikke skal brukesPrivat fremleie er ikke tillatt. 
 • Alle båter i havnen skal være registrert og forsikret i henhold til offentlige regler.
 • Manglende innbetaling av årsavgift, vil ved oppsigelse av båtplass bli trukket fra båteiers innestående innskudd. 
 • Alle medlemmer som har fått tildelt båtplass plikter å være med inntil 10. dugnadstimer pr.år. Eller betale kr. 50 kr.  pr. time ved manglende fremmøte. Styret innkaller til dugnad, når dette finnes nødvendig for utbedring og drift av båthavnen.
 • Strøm på lysstolpene er kun ment som arbeidsstrøm. De som skal ha strøm i båtene, får nøkkel mot et depositum for stikkontakt og hengelås, og kopler til strømsøylene på bryggene med godkjent skjøteledning. Se rettledning for strøm i båt og tabell for strømforbruk.
 • Medlemmene plikter å føre tilsyn med båtene sine, styret kan forlange å få fjernet halvt nedsunkne og båter uten tilsyn, som kan være til skade og sjenanse for andre i båthavn. Båteiere som ikke etterkommer foreningens reglement kan sies opp på kort varsel.
 • Båtforeningens statutter ble sist revidert på årsmøte 13.03.2008 .